Sterrenschool De Ruimte werkt op basis van vijf sterren, uitgangspunten:

Hele jaar open

IKC Sterrenschool De Ruimte is het vrijwel het hele jaar open van 07.00 tot 19.00 uur. De opvang is alleen gesloten op de reguliere feestdagen en op nieuwjaarsdag. Binnen het onderwijs kunnen de vakanties in overleg tussen ouders en school worden vastgesteld. Dit is mogelijk doordat de school deelneemt aan het landelijke experiment flexibilisering onderwijstijd. Met betrekking tot de vakantieplanning is veel mogelijk, als ouders en professionals maar rekening houden met wat goed is voor het kind. De ontwikkeling van het kind wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Onderwijs en opvang in één

De pijlers Onderwijs, Opvang (buitenschoolse opvang BSO, dagopvang, peutereducatie) en Ontmoeting (buurtcentrum) van De Ruimte vormen samen één organisatie. De medewerkers van deze pijlers van De Ruimte vormen met elkaar één team, onder leiding van de directeur. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor het leerklimaat in De Ruimte. De Ruimte functioneert dus als één geheel. Dat maakt de leeromgeving voor uw kind vertrouwd en veilig. Ook voor u als ouders kan het een prettige gedachte zijn dat uw kind voor van alles bij De Ruimte terecht kan. Daarbij zijn verschillende combinaties mogelijk. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat uw kind van één van de mogelijkheden gebruik maakt.

Leren is meer dan alleen kennis opdoen. We onderscheiden vijf leergebieden die alle vijf belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. Het team van De Ruimte formuleert doelen rond de vijf leergebieden en geeft hier vervolgens vorm en inhoud aan. We kijken vanuit één visie naar de kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn op de hoogte van de te volgen koers met ieder kind. Voor ieder kind worden ontwikkel- en leerlijnen afgesproken die worden vastgelegd in de individuele leerreis. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen daarop inspelen. Kinderen kunnen al vanaf hun eerste levensjaar in hun ontwikkeling worden gevolgd en begeleid. Er is zo een doorgaande leerlijn mogelijk van 0 tot 13 jaar. Uw kind wordt goed gevolgd.

Maatwerk voor ieder kind

Kinderen verschillen van elkaar. Er zijn onder andere verschillen in tempo, leerstijl, ontwikkelingsniveau en belangstelling. Daarom werkt Sterrenschool De Ruimte niet met een jaarklassensysteem maar met individuele, op het kind afgestemde, leerreizen. Het onderwijs is op uw kind afgestemd in plaats van dat uw kind zich aan het onderwijs moet aanpassen. We maken hierbij veel gebruik van digitaal leren zodat het team de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan volgen. De digitale leeromgeving beidt kinderen de gelegenheid om in hun eigen tempo te leren en de lesstof net zo vaak te herhalen als nodig is.

Werken met individuele leerreizen betekent niet dat kinderen afgezonderd leren. Zo krijgen ze in groepsverband instructie, luisteren zij klassikaal naar de leerkacht en is er aandacht voor samenwerken. Gedurende de dag doen kinderen kennis op, spelen en sporten met elkaar en hebben rustmomenten voor zichzelf.

De Ruimte biedt aan de jongste kinderen een rijke pedagogische omgeving waarin leren door spel centraal staat. Ook baby’s zijn al welkom op De Ruimte. Door kinderen al vanaf baby in huis te hebben, kan de Sterrenschool bij jonge kinderen eventuele ontwikkel- en leerachterstanden vroegtijdig signaleren en wegwerken.

Uitblinken in taal, rekenen en lezen

Sterrenschool de Ruimte biedt kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. We laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennis maken, zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen.

De nadruk binnen ons onderwijs ligt echter op taal, rekenen en lezen. Deze vaardigheden zijn belangrijk om straks succesvol de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. Onze ambitie is dan ook dat de kinderen straks uitblinken op deze drie gebieden, dat ze hier het maximale uithalen, wat er in zit. Om dit waar te maken, werken we vanaf leerjaar 4 met specialisten voor deze vakken. Specialist-leerkrachten geven zelf les aan de kinderen en coachen daarnaast ook de andere medewerkers op hun specialisme.

Binding met de buurt

De Ruimte is centraal gelegen in de wijk en heeft ook de ambitie een centrale plek in te nemen in de wijk. De Ruimte zoekt de binding met de buurt. Het nieuwe schoolgebouw -maart 2015 in gebruik genomen- biedt een ontmoetingsplek voor bewoners, organisaties en lokale bedrijven. Om haar ambitie waar te maken stelt de Ruimte faciliteiten beschikbaar voor de buurt, zoals lokalen, de professionele keuken, het auditorium, de sportzalen enzovoort. We betrekken ook buurtbewoners bij ons onderwijs. Zo kunnen er workshops worden gegeven, ateliers van kunstenaars uit de buurt worden bezocht, bedrijven worden bezocht, excursies in de buurt worden georganiseerd. Ook vermeldenswaardig: de stichting Stad & Natuur Almere heeft een educatief steunpunt binnen de Sterrenschool, zij ondersteunen ons in het geven van natuuronderwijs. Het ArtLab Poort van stichting KLEURinCULTUUR is ook gehuisvest in De Ruimte en verzorgt kunstzinnige en creatieve lessen. Met 21Toolkit werken we intensief samen op het gebied van Natuur en Techniek in ons TechLab.

Vragen op dit gebied?

Stuur een bericht via het contactformulier, onder vermelding van ‘sociaal beheerder’. Voor vragen over of ideeën voor extra lesaanbod kunt u terecht bij de directeur. Vul het onder contactformulier in onder vermelding van ‘buurtbewoner en idee les-aanbod’.