Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Klachten en veiligheid

Wat te doen bij conflicten?

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder een probleem heeft aangaande zaken betreffende de school van uw kind(eren). We hopen dat u bereid bent om daarover in gesprek te gaan, om het probleem of de onduidelijkheid op te lossen. Uitgangspunt is daarbij de relatie, die u als ouder en het team en directie van de school van uw kind met elkaar hebben opgebouwd, te behouden. Desondanks zou het mogelijk kunnen zijn dat u, als ouder, zich nog steeds niet kunt vinden in de aangeboden oplossingen.

Klachtenregeling

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. U kunt deze hier downloaden.

Klachtenregeling

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Omgangsregels geven duidelijkheid aan kinderen, ouders en medewerkers welk gedrag op school op prijs wordt gesteld. Verder geven ze de directie handvatten bij niet toelaatbaar gedrag. Deze regels mogen zeker niet de spontane omgang van alle betrokkenen met elkaar in de weg staan. Uitgangspunt van de omgang met elkaar zal moeten zijn dat er rekening wordt gehouden met de wensen en gevoelens van eenieder en dat de sfeer dusdanig is dat eenieder zich veilig voelt en zich durft te uiten bij gevoelens van ongemak. Alle protocollen zijn hier te bekijken

Omgangsregels- en protocollen

Cathelijne Doeze Jager is onze coördinator sociale veiligheid. Als er pestgedrag wordt gesignaleerd, is zij de eerste stap in ons protocol. Zij spreekt beide kinderen en informeert ouders, om op zo’n manier zo snel mogelijk ongewenst gedrag te doen stoppen. U kunt haar bereiken via mail: c.doezejager@sterrenschoolderuimte.nl

Bedrijfshulpverleners

De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (bhv). De bovenschools coördinator bhv verzorgt de organisatie van de (herhaling)opleidingen. Stichting Prisma werkt samen met een organisatie die de noodzakelijke opleiding voor bhv’ers verzorgt. De taakomschrijving van de bhv’er is opgenomen in ons arbobeleidsplan 2016-2021.

Minstens eenmaal per jaar wordt, eventueel met medewerking van de brandweer, het ontruimingsplan geoefend.

Verzekering

De school heeft een collectieve scholieren-ongevallen verzekering afgesloten voor uw kind(eren). Zij zijn gedurende de schooltijd en op weg van huis naar school en omgekeerd verzekerd tegen ongevallen. Dit is een zogenaamde beperkte verzekering. Wellicht ten overvloede: we praten hier over een ongevallenverzekering, niet over een WA-verzekering. We gaan ervan uit dat alle kinderen WA verzekerd zijn.Ook gaan we ervan uit dat ouders die tijdens een excursie leerlingen vervoeren, zelf een inzittenden verzekering hebben afgesloten, omdat deze vorm van vervoer buiten de schoolverzekering valt.