Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Onderwijsdoelen

Onderwijsdoelen

Wij heten De Ruimte en we zijn een Sterrenschool. Een Sterrenschool is meer dan een school. Vanuit de gedachte dat kinderen niet alleen leren op school maar ook in andere situaties, biedt De Ruimte -onder één dak- onderwijs, opvang en ruimte voor ontmoeting (buurtcentrum). De Ruimte is daarmee een Integraal Kind Centrum (IKC). Onderwijs, Opvang en Ontmoeting sluiten op elkaar aan en zijn nauw bij elkaar betrokken. Sterrenschool De Ruimte wil een beter antwoord geven op wat kinderen nu en in hun toekomst nodig hebben.

De wereld overkomt je niet, maar maak je zelf

Wij bieden elk kind de ruimte om te worden wie het is. Sterrenschool De Ruimte biedt Onderwijs, Opvang en gelegenheid voor Ontmoeting aan kinderen van 0 tot 13 jaar en aan buurtbewoners. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders.

Binnen die setting staat Sterrenschool De Ruimte ervoor dat elk kind zijn mogelijkheden optimaal leert te benutten. De Ruimte doet een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten en werkvormen om daarmee het kind te helpen de eigen mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Zodat het kind weet wie hij is, wat hij kan en wat het nog wil leren. Dat het kind leert de eigen talenten in te zetten voor anderen. In ons aanbod hebben we nadrukkelijk aandacht voor de vaardigheden die de 21e eeuw van mensen vraagt. Het totaal van de opgedane vaardigheden maken het een kind mogelijk de wereld (van bijvoorbeeld het vervolgonderwijs) actief, met nieuwsgierigheid en met vertrouwen tegemoet te treden.

Wij zijn een lerende organisatie

Om hieraan bij te dragen heeft het team van De Ruimte een open, onderzoekende, zelf reflecterende houding die gericht is op samenwerken met collega’s, kinderen en ouders. De Ruimte is een lerende organisatie. We leren van zelfreflectie, van elkaar en van onze ‘klanten’.

Kinderen leren niet alleen op school maar in alle situaties waarin zij komen. Daarom biedt IKC De Ruimte alle kinddiensten van 0 – 13 jaar. Onder één dak, in één vertrouwde en veilige omgeving. Onderwijs, Opvang en Buurtcentrum werken in een doorgaande lijn en volgens dezelfde afspraken. Wanneer een kind zou beginnen in de opvang van De Ruimte wordt dit proces daar ingezet en later doorgetrokken naar het onderwijs en eventuele buitenschoolse opvang. De samenwerking met de drie participanten wordt vormgegeven vanuit de doelstelling dat de uitkomst meer is dan de som der delen. Onderwijs, Opvang en Ontmoeting zoeken naar synergie.

Ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied.
Op De Ruimte laten we kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed kunnen ontwikkelen. We bieden hiertoe een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind wordt betrokken bij en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor, het eigen leerproces. We vinden het hierbij belangrijk dat de leertaken betekenisvol zijn voor het kind. Het leren is dan zo veel mogelijk functioneel voor de (school)praktijk van alledag, zoals kinderen die ervaren. De Ruimte stemt het onderwijs af op de leerling in plaats van dat de leerling zich aan het onderwijs moet aanpassen.

ICT neemt in het dagelijks leven een rol in die niet meer uit het leven is weg te denken.
We maken veel gebruik van de mogelijkheden die ICT de kinderen biedt, niet in het minst om daarmee het individuele leerproces mogelijk te maken. Als school zorgen wij voor de devices die nodig zijn. ICT is ondersteunend en leidt tot een didactische rijke leeromgeving voor de kinderen. Een omgeving die uitdagend is om te ontdekken, te onderzoeken, te spelen, te leren. Samen en alleen. Gestuurd en zelfstandig.
De individuele leerreis van het kind is mede leidend voor de inrichting van het ICT van het onderwijs van De Ruimte. Bijvoorbeeld het plannen, aanbieden, toetsen, monitoren en bijstellen van de leerreizen.

De Ruimte heeft een aantal fundamentele waarden

  • Open en toegankelijk.
  • Ruimte voor verschillen.
  • Actief en authentiek (betekenisvol).
  • Uitnodigend en inspirerend.
  • Samen(werken).