Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Leerplicht en flexibele schooltijden

Leerplicht en flexibele schooltijden

Er is een verschil tussen verlofaanvraag en vakantieverlof. Onze school heeft het grote voordeel dat u gebruik kunt maken van flexibele schooltijden (vakantieverlof), wat kort gezegd inhoudt dat u op andere momenten als zijnde de reguliere vakanties op vakantie kunt gaan. Los van die flexibele schooltijden kunt u korte verloven aanvragen zoals die vanuit de wet zijn voorgeschreven. Dat gaat altijd via de directeur en Leerplicht houdt hierop toezicht.

Hoe gaat de flexibele vakantieplanning voor uw kind in zijn werk?

Hieronder vindt u in het kort de stappen. Een uitgebreidere uitleg, alsmede de voorwaardes waar u rekening mee moet houden, worden via ons communicatie platform Social Schools verder met u gedeeld.

 1. U maakt een keuze voor reguliere of voor flexibele schoolvakanties.
 2. Wanneer u kiest voor de reguliere vakanties hoeft u niets te doen.
 3. Wanneer u kiest voor flexibele vakanties maakt u, met behulp van de vakantiekaart, een voorstelplanning. U maakt hierbij gebruik van de vakantiekaart, van de toelichting op de vakantiekaart en van de jaarkalender.
 4. Via Social Schools ontvangt u de vakantiekaart, de toelichting en de jaarkalender. Hierin staan de eisen waaraan de vakantiekaart moet voldoen.
 5. U dient uw voorstel planning (= vakantiekaart) voor 6 september 2019, via e-mail in bij de unitleider van uw kind.
 6. De unitleiders beoordelen uw aanvraag. Bij de weging kijken we naar het belang van de ontwikkeling van uw kind en naar organisatorische mogelijkheden (kunnen we als team deze aanvraag, in het licht van het totaal aan vakantieaanvragen, honoreren).
 7. Wanneer een aanvraag vragen of problemen oplevert, wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
 8. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail.

*) Ouders van leerlingen die gedurende het schooljaar instromen kunnen in het lopende schooljaar geen gebruik maken van de flexibele vakanties. Het schooljaar daarna wel. U wordt hierover geïnformeerd bij de aanmelding. Broertjes of zusjes van leerlingen die al op school zitten en in de loop van het schooljaar op school komen, kunnen al wel meegenomen worden op de vakantiekaart van de reeds aanwezige leerling.

Verlof vanwege speciale omstandigheden

In bepaalde, bijzondere gevallen kun je de school ook vragen om extra vrij te geven. Zoals voor een begrafenis of een huwelijk. Of voor dagen waarop je kind vanwege jullie geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn (let op: carnaval valt hier niet onder). Dit heet ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. De schooldirecteur beslist of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Er is geen mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen.

Vuistregels voor extra verlof

Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Veel directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die hieronder staan om bij gewichtige omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen.

Ouders kunnen aan de directeur en/of aan de leerplichtambtenaar vragen deze vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen wettelijke regels zijn, zijn zij niet verplicht deze regels toe te passen.

Extra vrij vanwege bijzonder omstandigheden:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

* Graden in verwantschap:

 • 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de directeur van de school. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Het verzuimbeleid