Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Onderwijs behoefte

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Wij zien ‘zorg’ graag in het verlengde van het primaire proces, waarbij de gepersonaliseerde leerreis het uitgangspunt is. We brengen elk kind goed in kaart. Met andere woorden de ontwikkel- en onderwijsbehoeften zijn duidelijk geformuleerd en met de ouders en het kind (vanaf 3 à 4 jaar) besproken. Tijdens de leerreisgesprekken, als één van de vormen van het educatief partnerschap, komen alle ontwikkel- en leermogelijkheden aan de orde, worden knelpunten en mogelijkheden benoemd en wordt het plan van aanpak bijgesteld. Met de ouders en het kind wordt besproken wat er op school gebeurt en wat er eventueel thuis aan aanvullende activiteiten kan plaatsvinden.

Leerling met specifieke onderwijsbehoeften

Bij ons is een kind geen ‘zorgleerling’, maar spreken we in termen van ‘leerling met specifieke onderwijsbehoeften’. De vraag is dan wat kunnen wij doen om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften. Wat heeft déze leerling nodig.

Bij het bepalen van specifieke onderwijsbehoeften stellen we niet de vraag: ‘Wat is er mis met dit kind?’, maar ‘Hoe kan de leerkracht de aanpak en begeleiding afstemmen op datgene wat dit kind nodig heeft om deze doelen te bereiken?’ Observatie en onderzoek richten zich dan vooral op het zien, onderzoeken en benoemen van concrete ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en de condities waaronder die ontwikkeling het beste kan plaatsvinden. De interactie tussen leerkracht, kind en groep biedt dan veel aanknopingspunten.

Daarbij komen in ieder geval de volgende vragen aan de orde: Wat is effectief? Hoe kunnen we dit voortzetten en uitbreiden? Wat is minder effectief? Waar en hoe kunnen we daar verandering in aanbrengen? We kijken vanuit het kind zelf, niet vanuit vaste normen. Vanuit kansen en mogelijkheden, niet vanuit belemmeringen.

Het accent ligt op preventief handelen, vroeg-signalering waarbij het signaal dan ook in de onderbouw aanleiding voor een grondige analyse van de onderwijsbehoeften geeft. Sterrenschool De Ruimte is een IKC, wat de mogelijkheid biedt voor een goede, nauwkeurige overdracht van leerlingen en aansluiting geeft op de opgedane kennis en ervaringen in de Kinderopvang en Peuterspeelzaal en samenwerking en uitwisseling met de Buitenschoolse Opvang.

Meer- en hoogbegaafd

Door het uitgaan van ontwikkelingsbehoeften, krijgen ook de kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben het juiste aanbod. Hiervoor werkt De Ruimte samen met het Almeerse Talenten Lab. Dit betekent dat er een ruim aanbod aan (‘vrije tijd’) activiteiten wordt aangeboden. Kinderen ontdekken zo spelenderwijs hun mogelijkheden en talenten. De activiteiten kunnen tijdens Onderwijs aangeboden worden, maar ook tijdens de opvanguren en hierna. Dit jaar is de school ingeloot voor het Schaduw Talentenlab, wat inhoudt dat we intern een opgeleide leerkracht hebben die de lijnen binnen de school uitzet voor het aanbod van hoog- en meerbegaafden die niet naar het Almeerse Talentenlab kunnen.

Leerlingen vanaf unit 3-4 en 5-8 zullen op verschillende manieren een passend leerstofaanbod krijgen:

1. Plannex

Plannex is een verrijkingsplatform voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, dat wordt ingezet in de groepen 3 tot en met 8 voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. De leerlingen maken hun eigen planning, werken alleen of in groepsverband aan afwisselende, uitdagende projecten. Deze zijn opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom, bestrijken alle vakgebieden, geven leerlingen de kans hun eigen talenten te ontdekken, benutten en ontplooien en laten hen zich bovendien verder ontwikkelen op het gebied van de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast biedt Plannex een podium waar leerlingen kunnen publiceren wat zij hebben geleerd en ontdekt en wat zij graag met anderen willen delen.

2. Per vakgebied

1. Wanneer een leerling op alle vakgebieden goed scoort, krijgt de leerling extra verrijking of verdieping per vakgebied, aangeboden door de vakspecialist. De leerling krijgt het reguliere aanbod compact aangeboden en krijgt daarnaast verrijking gericht op het vakgebied.

2. Wanneer een leerling op enkele vakgebieden goed scoort, krijgt de leerling extra begeleiding door de vakspecialist om het vakgebied dat niet op voldoende niveau is meer op niveau te krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen bij de vakgebieden waar goed op gescoord wordt van de vakspecialist extra uitdaging geboden en wordt het reguliere aanbod compact aangeboden.

3. Ontdekkend- en ontwerpend leren

Eén van de kernpunten van De Ruimte is het ontdekkend- en ontwerpend leren. Door middel van een TechLab maken kinderen kennis met ontdekkend en ontwerpend leren, passend bij de ontwikkeling van het kind. Voor de plusleerlingen is in het TechLab een verrijkend aanbod aanwezig. Daarnaast werkt de school sinds 2019 met Leskracht, een manier van projectmatig werken, waarbij het onderzoekend leren en de vaardigheden van de 21e eeuw sterk naar voren komen. Voor meer info zie

leskracht.nlyoutube.com

Urenverdeling per vak- en vormingsgebied

Onze school houdt zich aan de verplichte onderwijstijd van 7.520 uur voor de totale basisschoolperiode. Door een aanwezigheidsregistratie houden wij bij of uw kind voldoende lesuren per jaar maakt.

Wanneer uw gezin gebruik maakt van de mogelijkheid tot flexibele vakantieplanning maakt u een voorstelvakantieplanning. Bij de beoordeling van de voorstelplanning wordt onder meer meegewogen of uw kind minimaal 950 uur onderwijs volgt. Elk kind heeft recht op 60 vakantiedagen (12 weken vakantie). Uw voorstel moet komend jaar voor 6 september worden ingediend. Daarna kunnen we in verband met de planning geen verzoeken meer verwerken.