Direct contact? Bel: 036 - 76 71 688

Home > Sterrenschool de Ruimte > Ouderbijdrage en opvang

Ouderbijdrage en opvang

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om alle evenementen die jaarlijks plaatsvinden op school te kunnen betalen. Denk hierbij aan: schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, straatspeeldag, enzovoort. De uitgaven van de ouderbijdrage worden ieder jaar door de IKC-Raad en de activiteitencommissie gecontroleerd. Ook wordt gekeken of dit bedrag kostendekkend is. Zo niet, dan behoudt de Activiteitencommissie zich het recht voor om de bijdrage te verhogen na overleg met de IKC-Raad.

De bijdrage voor schooljaar 2019-2020 is € 52,50. Bij instroming van een leerling na januari is slechts de helft van het bedrag verschuldigd.

De overheid wil dat de school de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. De school mag geen kinderen weigeren van ouders die weigeren de ouderbijdrage te betalen. Tevens bepaalt de overheid dat een leerling waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen, geen aanspraak kan maken op de voorzieningen en deelname aan evenementen zoals vermeld.

In bijzondere omstandigheden kan door de activiteitencommissie, op verzoek van de betreffende ouder/wettelijk vertegenwoordiger, een gedeeltelijke of gehele ontheffing van betaling van de ouderbijdrage worden verleend. Een verzoek tot ontheffing van de ouderbijdrage, met vermelding van redenen, kunt u indienen bij de directeur van de school.

Tussenschoolse voorziening

De lunch is een gezellig moment in de stamgroep. We vragen u uw kind brood en melk of karnemelk (eventueel een aangepaste vervanger van deze producten, die natuurlijk gezoet zijn) mee te geven. Wanneer u uw kind geen melk meegeeft, krijgt uw kind een beker water bij de lunch.

Buitenschoolse voorziening

Unit Buitenschoolse Opvang 4 tot en met 12-jarigen, BSO. Deze unit start om 14.15 uur. Afhankelijk van het contract dat is afgesloten, duurt deze opvang maximaal tot 19.00 uur. Het accent ligt hier op vrijetijdsbesteding. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (oudere) kinderen wordt gestimuleerd. De kinderen krijgen, aansluitend bij hun leeftijd, meer vrijheden. De unit werkt veel met dezelfde thema’s als onderwijs. De kinderen mogen als zij daarvoor kiezen, ook nog aan de slag met werkstukken of opdrachten die zij af willen maken. Daarnaast is er een programma met activiteiten waar de kinderen keuzes uit kunnen maken.

Sponsorbeleid

Stichting Prisma hanteert het sponsorbeleid opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sponsorbeleid